Home » Why Choose Us » Academic Results2nd Rank
Name: Shrishti Jain
Percentage: 94%
3rd Rank
Name: Deepanshu
Percentage: 91%
IVth Rank
Name: Shreshta Jain
Percentage: 89.8%
IVth Rank
Name: Sachin Chabbra
Percentage: 89.8%
Vth Rank
Name: Divya Sharma
Percentage: 89.4%
   
English Mathematics Science
     
Vibhu Seth 99%
Nibha Dua 99%
Parveen Sharma 97%
Rishabh 96%
Kunal 96%
Gaurav Jain 96%
Payal Jain 94%
Manish Jha 94%
Gaurav Jain 90%
Ankita Mehta 90%
Aravali Luna 90%
Shruti Aggarwal 90%
Arjun Chhabra 98%
Payal Jain 90%
Vibhu Seth 90%
Vishal 88%
Gaurav Jain 86%

     
Social Science Hindi Sanskrit
     
Muskaan 98%
Niharika 98%
Srishti 98%
Kamaljeet 96%
Sachin 95%
Niharika 97%
Sachin 93%
Kamaljeet 93%
Prince 92%
Mohita 91%
Srishti 90%
Deepansh 97%
Divya 95%
Monika 89%
Kartikey 87%
     


Back to Academic Results Page